Dansk Vestindien før og nu.

Slavernes slægt.

En rejsefortælling af Kim Greiner.

November 2009.

5. del.


Slaven Hans Jonathan og hans efterkommere.

Slavinden Emilia Regina ventede sit første barn, og uden at hun vidste det, ville hun blive stammor til hundredvis af medlemmer af en slægt, der ville blive spredt over store dele af kloden.

Emilia var husslave på St. Croix på den store Constitution Hill plantage, der var ejet af den dansk-tyske familie Schimmelmann, der med tiden ville indgår i et af Europas største private imperier for handel og udnyttelse af slaver fra Afrika. 

I huset arbejdede foruden Emilia over 30 andre husslaver, der skulle sørge for, at herskabets stuer og sovegemakker var i den fineste stand. Der blev ikke taget det mindste hensyn til en slavepiges frugtsommelighed, så hun skulle slæbe rundt på tunge kandelabre og fornemme opsatser af Meissenporcelæn. Hun var dog heldig, at hun ikke var markslave, hvor kvinderne ofte aborterede under det tunge arbejde.

Faderens navn til Emilia Reginas kommende barn havde hun holdt hemmeligt, og selvfølgelig var barnet heller ikke hendes eget, for det kunne sælges til hvem, det skulle være, hvis herskabet ville tjene en ekstra skilling. 

Fruen i huset var den temmelig rethaveriske Henriette von Schimmelmann, der var hollænder og opvokset i Kapstaden i Sydafrika, hvor hendes far var generalguvernør. Skæbnens veje førte hende til Dansk Vestindien, hvor hun som ung blev gift med justitsråd og byskriver Wilhelm Schäffer. Hendes mand døde i 1774, og hun giftede sig igen med friherre Heinrich Ludvig Ernst von Schimmelman, og de slog sig ned på plantagen Constitution Hill. Slavinden Emilie Regina var fulgt med i fruens arv af sorte slaver til den nye, fælles schimmelmannske husholdning.

Heinrichs onkel, H.C. Schimmelmann, der var kongelig økonomisk rådgiver, havde skabt den store familieformue, og mange gange kunne det være svært at se, om rådgivningen gavnede riget eller Schimmelmann selv. H.C. Schimmelmann anbefalede Frederik 5. at sælge de kongelige plantager i Vestindien, fordi de var i dårlig stand. Kongen syntes godt om rådet og solgte plantagerne til spotpris til køberen – såmænd H.C. Schimmelmann. Som kongens skatmester fik han også fat i Kronborg Geværfabrik og en fast aftale om at levere 3.000 geværer til den danske stat. Da det kneb med at få lærlinge til Schimmelmanns farligste job med krudt og kugler, fik han kongen til at udkommandere 40 forældreløse drenge fra Norge. Fra sine forretningskontorer i København forstod H.C. Schimmelmann til fulde at trække i trådene og forøge sin formue. Han havde aldrig sat sine ben hverken i Afrika eller i Dansk Vestindien. 

Tilbage til Constitution Hill, hvor Heinrich Ludvig Schimmelmann styrede onkelens store plantage, foruden at han var generalguvernør og generalmajor. To af Henriette og Heinrich Schimmelmanns børn døde i utide, og selvom det var meget almindeligt på øerne, følte de stor sorg. Heldigvis var Fruens unge husslave med barn, og hun fødte en velskabt dreng, der med sin lyse hud røbede, at faderen var hvid, men hvem det var, vidste kun Emilia, og faderen har måske også haft en anelse.

Ved dåben i 1784 i Christiansteds lutheranske kirke fik drengen navnet Hans Jonathan og indførtes i kirkebogen som: ”Et uægte Mulatte-Barn, hvis Moder er Negerinden Regina tilhørende Generalmajor de Schimmelmann, hvorimod der ingen Barnefader skriftligt er udlagt.”

Generalguvernøren og hans generalinde begyndte at tage deres tilværelse op til overvejelse, for tiderne var efterhånden ugunstige i Dansk Vestindien, så de besluttede sig for at forlade øerne og tage blivende ophold i kongens København. På rejsen havde de medtaget generalindens foretrukne husslave Emilia Regina, men til Emilias store sorg blev den fireårige Hans Jonathan ladt tilbage i flokken af husslaver på Constitution Hill. Fruen kunne ikke klare sig i en kold hovedstad uden sine sorte kammerpiger, men småbørnene kunne hun virkelig ikke bruge til noget. 

Men miraklet skete, idet generalen havde ladet sig overtale til at købe Hans Jonathan af den nye ejer af Constitution Hill. Sammen med et par andre sorte børn, gik de så en dag i land på Københavns smattede brosten, hvor sildefiskere og matroser så forundret på de tre mørke og forskræmte børn.

I begyndelsen hængte børnene i deres moders skørter, men efterhånden vovede de sig ud i det brogede kvarter med en blanding af fine palæer, fattiggårde, plejehjem og et asyl med 600 fattiglemmer, der levede under usle forhold. 

I Heinrich Schimmelmanns husholdning var der nu fem sorte husslaver til at opvarte den fine familie. Et lyspunkt var, at familien sammen med resten af tyendet forlod København om sommeren og nød landlivet på Fruens landsted i Skodsborg. 

General Schimmelmanns døde i 1793, og det var dårligt nyt for det sorte tyende i Amaliegade. Medens generalen levede, afværgede han de værste udslag af Fruens nykker, men med generalen under mulde rettede generalinden sit koleriske temperament især mod husets unge tjener Hans Jonathan, som hun kaldte Mulatten. 

Stormagterne havde på den tid indbyrdes krige om kolonier og markeder, men Danmark prøvede at holde sig neutral, men ikke mere end til husbehov, for Ernst Schimmelmann prøvede at få hollandske og franske ladninger igennem til Vestindien under falsk flag. Det huede ikke stormagten England, så det trak op til krig i Øresund. Det nationale, danske sammenhold blev styrket, og de frivillige strømmede til for at forsvare riget. 

Kongen bebudede, at alle arbejdsføre mænd skulle melde sig, og Hans Jonathan besluttede at følge sin konges bud. Generalinden blev rasende og bankede den 17-åriges arme, nakke og rygstykker med et spanskrør. Hans Jonathan råbte, at hun ikke skulle vente at se ham mere, for han ville i krig mod englænderne og gik ned til flådens fartøjer i havnen, hvor han kom om bord på det lille blokskib ”Charlotte Amalie”.

Generalinden gik til politiet og anmeldte Hans Jonathan for udebliven fra sin tjeneste, og så fik hun også lige tilføjet, at der var forsvundet 200 rigsdaler, selvom hun godt vidste, at det nok var hendes egen søn, der har fjernet pengene. Hun ville have Hans Jonathan pågrebet og sat på vand og brød og senere sendt tilbage til Vestindien. Politiet havde dog andet at tænke på og lod sagen ligge.

En overlegen engelsk flåde stod ind igennem Øresund med ingen ringere end lord Nielson som kommandør for en stor del af flåden. De første kanonskud begyndte at brage. Hans Jonathan havde aldrig lært at slås, og det havde mange andre i besætningen på ”Charlotte Amalie” heller ikke, men de ønskede at kæmpe for Danmarks ære. 

De danske skibe kæmpede bravt, og det gik slet ikke, som englænderne havde forventet, og faktisk var de dybt imponerede over danskernes heroiske kamp mod overmagten. På englændernes kommandoskib beordrede sir Parker det signalflag hejst, som betyder ”Afbryd kampen”. Lord Nelson satte kikkerten for det højre øje, som han var blind på, og sagde de berømte ord: ”Jeg kan virkelig ikke se noget signal”, og så fortsatte han kampen og pressede sig igennem de danske linjer. 

På Charlotte Amalie, hvor Hans Jonathan kæmpede, indså kaptajn Kofoed, at overmagten var for stor, og han ville ikke have flere af sine mænd dræbt, så han strøg flaget og overgav sit skib. Til hans forbløffelse fortsatte den engelske ild mod alle gældende krigsregler. Kaptajnen rasede og beordrede besætningen i jollerne, så de kunne søge til Trekroners Batteri for at kæmpe videre derfra. 

Slaget på Reden var slut, og England havde vundet det, men danskerne havde kæmpet bravt, og de faldne blev udråbt til nationens helte. Kisterne med de døde blev ført igennem København, og unge hvidklædte piger kastede blomster på kisterne, medens tusindvis af københavnere fulgte dem til Holmens kirkegård. Hans Jonathan var kommet igennem slaget uden fysiske mén, og han fik endda 15 rigsdaler for sin indsats. Der var ingen blomster fra Generalinden, for da Hans Jonathan vendte tilbage, skældte hun ud og låste ham inde i husarrest, og senere overgav hun ham til flåden for at disciplinere ham. Det var jo et patriotisk bidrag til fædrelandet, og så måtte hun prøve at klare sig igennem med kun ni tjenestefolk til sin opvartning.

Hans Jonathans bedrifter på søen er velkendte, og både mandskabet og kaptajnen roste ham for indsatsen under slaget. På et af skibene, hvor han senere gjorde tjeneste, mødte han en anden slave, Peter Samuel, der også var tvangsudskrevet af sin ejer. De to slaver mente, at de havde gjort deres pligt over for konge og fædreland – de havde overlevet kampene – nu ville de gerne have deres frihed.

De to slaver gik til admiral Steen Andersen Bille, der selv som ung havde været på en af de krævende ture mellem Europa og Vestindien. Senere blev han kaptajn på et marineskib, og som noget helt uhørt lod han matroserne spise sig mætte hver dag. De to slaver forklarede admiralen deres ærinde, at de på lige fod havde kæmpet i krigen som alle andre. Dansk lov siger ikke noget om slaver i Danmark, men alligevel ville deres herskaber ikke lade dem gå. Hans Jonathan fortalte i detaljer om enkefru Schimmelmanns skalten og valten og hendes hidsige temperament over for sine slaver.

Admiral Bille, der også var kammerherre, gik til kronprins Frederik med sagen. Jo, Kronprinsen kendte udmærket enkefru Schimmelmann, de hilste pænt på hinanden i Amaliegade, men han kendte også til hendes hidsige temperament, så han skrev til admiral Bille: ”Da jeg ingen ufri Mand kiender i Danmark uden den, som efter Lov og Dom er tilkiendt Lænkernes Byrde, saa kan dette Menneske ei heller ansees som Slave”. 

Admiral Bille tilføjede for en sikkerheds skyld, at så længe generalinde Schimmelmann opholdt sig i Danmark, havde hun ingen anden ret over Hans Jonathan, end hvad enhver herre havde over sin tjener, så han måtte anses som en fri mand. 

Hans Jonathan var på papiret en fri mand, og han fandt sig et værelse i byen, men enkefruen rasede, at hverken en prins eller en kommandør skulle slippe hendes slave løs, som både var købt og betalt. Enkefruen havde yderligere fire andre sorte slaver i huset, og tænk hvis de også skulle komme rendende og kræve deres frihed – det kunne blive en køn redelighed! 
Enkefruen gik rasende til politimesteren, hvor hun indgav en skriftlig klage, og Hans Jonathan måtte møde op i politiretten. For at sætte lidt ekstra trumf på sagen anklagede hun også Hans Jonathan for tyveri, men det kneb med beviserne, da det var hendes egen søn, der havde foretaget tyveriet.

Hans Jonathan var igen en fri mand, og det var både beseglet af regenten, af admiral Bille, af Københavns politimester og dommeren i retten. Den ærværdige enkefrue Schimmelmann gav dog ikke op så let. Hun efterlyste ham og pudsede kongens foged på ham til et civilt søgsmål i retten, for hun ville have sin retmæssige slave tilbage.

Hans Jonathan søgte blot en fremtid i søværnet, og han skrev til kronprins Frederik, der sendte sagen til kommandør Otto Lütken, der kendte Hans Jonathans bedrifter under Slaget på Reden. Han kunne ikke få tjeneste i søværnet, før enkefruen havde givet sit samtykke, og hun krævede 400 rigsdaler, hvis hun skulle slippe ham.

Sagen var igen gået i hårknude, og 3. december 1801 opsøgte tre ansatte i retten og en advokat Hans Jonathan, og han kastedes igen bag lås og slå i hovedstadens civile arresthus. Enkefruen ville have ham sendt til Vestindien hurtigst muligt, så hun kunne sælge ham, og det var lige op over, for i følge den kongelige forordning ville slavehandel i de danske riger blive forbudt fra 1802.

I Hof - og Stadsretten skulle den 23-årige nylig udnævnte dommer Anders Sandøe Ørsted tage stilling til, om man kunne holde slaver i det danske moderland. Kan man eje et andet menneske, og kan et menneske bare være en ting?

Vidnerne hørtes, men fru Schimmelmanns andre slavers vidneudsagn kunne ikke tillægges nogen vægt, og de to advokater bidrog ikke stort til nogen afklaring. De 5 dommere var enige, dog med forskellige begrundelser: ”Hans Jonathan er enkefru Schimmelmanns ejendom, han er hendes slave”.

Efter den dom forsvandt han dog sporløst, og ved den næste efterretning om ham boede han på Island og var en velanskreven medarbejder på en dansk handelsstation.

Hvordan og hvorfor Hans Jonathan er kommet til Island fortaber sig i tågerne, men deroppe kom han hurtigt på venskabelig fod med folkene på egnen. Han skulle dog sluge nogle kameler med det iskolde vejr og ”lækre” retter som hele kogte hoveder af får, men på trods af det følte han sig til rette. Han kunne vandre ud over ødemarkerne og føle sig som en fri mand – han var et fuldgyldigt medlem af et lille samfund og blev indskrevet som indbygger i Djüpivogur i 1816.
Han var i mellemtiden blevet bestyrer af handelsstationen og havde et godt øje til Katrin Antoniusdóttir, hvis slægt sad på halvdelen af landsdelens gårde og handelsstationer.

Den islandske ungmø, der var udrundet af nordisk bonde- og vikingeblod, sagde ja til giftermål med den sorte slavedreng fra Caribien.

Parret levede et nøjsomt og arbejdsomt liv og fik to mørke og sortkrøllede børn, en pige og en dreng, der kunne føre slægten videre. Hans Jonathan døde pludseligt en kold vinterdag i 1827 kun 43 år gammel. Han døde som en fri mand i det islandske, og aldrig havde man hørt ham beklage sig over livets tilskikkelser og genvordigheder. Inden han døde, fortalte han sin kone og børn om sin hemmelighed, for han var søn af den general Schimmelmann, der var den eneste Schimmelmann, der vovede sig ud på de vestindiske øer.

Med de sine to børn havde Hans Jonathan lagt spiren til en stor efterslægt, og 200 år efter kaldes et bestemt område på Island i folkemunde stadig for ”Congo” i kraft af det mørke islæt i bygden. 

Slægten er siden spredt vidt omkring, men de fleste bor og lever stadig på Island. Ved ihærdig slægtsforskning har de fået kontakt til hinanden, og ved det første store slægtsmøde samledes 150 efterkommere af Hans Jonathan. Den yngste på tre år var syvende led. På Hans Jonathans website rummer stamtavlen efterhånden 519 direkte efterkommere, der alle er udrundet af en og samme person.

To dollars for en dreng – men det er med tøj.

I året 1894 sejlede Politikens korrespondent Henrik Cavling, der senere lagde navn til Danmarks mest eftertragtede journalistpris, til Dansk Vestindien. Der var igen tale om at sælge øerne, så det var et aktuelt sted at besøge. Cavling sendte løbende mange syrlige og artige historier hjem om den danske overklasse og embedsmændenes unge pyntehustruer.

Behandlingen af de danske soldater gik heller ikke hans svirpende pen forbi, for han harmedes over den blodige tugtelse af soldaterne med spanskrør på deres nøgne bryst. Soldaternes sorte koner havde han nu heller ikke meget til overs for, idet han beskyldte dem for at give deres danske mænd gift, så de kunne arve dem og så ellers gå og holde deres gravsteder pæne. 

De sorte på øerne var ludfattige, og mange af mændene var rejst væk for at finde arbejde, mens kvinderne prøvede at forsørge sig selv og deres børn ved at slæbe kul ud til dampskibene. Kulsjoverne, som kvinderne kaldtes, var fandenivoldske og var ellers både kvikke på fødderne og i kæften.

Kulsjoverne havde to år før Cavlings besøg haft bataljer med rederne, der var gået over til at betale med mexicanske sølvdollars. I starten havde de mexicanske dollars samme kurs som de vestindiske, men kursen faldt hurtigt, og daglønnen raslede ned. Kvinderne ville meget forståeligt have deres løn i vestindiske dollars, så de strejkede og gik igennem gaderne og råbte: ”dolla fó dolla”. Politi og militær blev mobiliseret, og kanonerne blev fyldt med krudt og kugler, men demonstranterne gennemførte protesterne med ikke-vold, og de lod sig ikke provokere. Et tropeskyl midt i middagsheden dæmpede gemytterne, og rederne gik med til betaling i vestindiske dollars, så kvinderne kunne gå tilbage til de sorte kulbunker.

Om sin hjemrejse skrev Cavling bl.a.: ”Da jeg steg ned i Baaden for at gaa om Bord, stod paa Bolværket to svulmende Negerinder, begge rygende på en Cigar. Den ene af dem, der holdt en Dreng ved Haanden, raabte ned til mig:
”Vil du købe denne Dreng, Massa?”
”Hvor meget koster Drengen, Missy?
”To dollas, Massa – med Tøj”
Jeg rakte den kærlige Moder to Dollars, og Drengen sprang henrykt ned i Baaden. Det var en ægte Negerdreng, en halv snes Aar gammel, sort som en Støvle, med kridhvide Tænder og krøllet, kulsort Haar. Drengen var Sebastian, som senere Hvermand kom på Fornavn med i København”.


Cavling havde købt en lille, sort dreng, ligesom man køber en hundehvalp, og hvad hans dybere tanke var med den handel, er ikke godt at vide. Skibet lagde undervejs til i Hamburg, og Cavling havde ikke forestillet sig den store opsigt, en sådan sort dreng ville vække mellem de hvide. Det gav en del klammeri, at andre drenge med en våd finger ville se, om han var malet sort, og en ældre, fornem herre spurgte, om han kunne købe Sebastian. 

Ved hjemkomsten til København fik Cavling Sebastian anbragt i Lyngby hos sine forældre. Hver eftermiddag samledes en større flok drenge ved faderens lille ejendom, og Sebastian var midtpunktet i en større selskabelig lystighed. Efter at drengene havde fået Sebastian til at spise et stykke sæbe, fik han et ubehageligt, vestindisk maveonde. Så tog Cavling ham med ind på avisen, hvor han blev ansat på Politikens Budstue. På gaden blev Sebastian umådelig populær, og folk standsede ham og klappede ham på håret og indbød ham endda til middag.

Ligeså hurtigt som Sebastian kom ind i Henrik Cavlings liv, lige så hurtigt røg han ud igen. Sebastian var jo kun købt for at blive et københavnsk mediestunt, og Cavling kunne ikke blive ved med at trække rundt med sådan en sort fyr – nu var det ikke sjovt længere.

Efter konfirmationen kom Sebastian til Nykøbing Falster og blev udlært cykelsmed, og tilbage i København ville han nu ikke længere finde sig i folks optræden. En ældre herre fik en på skrinet, da han ville nusse Sebastians hår. Han fik en betinget dom og tog tilbage til Vestindien, hvor han fik en uddannelse som maskinmester, men vendte alligevel tilbage til Danmark. Sammen med en sort ven optrådte han på de københavnske teatre, når der skulle bruges sorte på scenen. 

I tiden på Falster blev en lokal pige frugtsommelig, og hun fødte sønnen William Larsen, der senere blev en populær trommeslager i det københavnske natteliv. Sebastian fik aldrig noget at vide om sønnen, men William fik to døtre, der blev uddannet på musikkonservatoriet, og de fik igen børn, så det indtil videre er blevet til to danske børnebørn, 16 oldebørn og 12 tipoldebørn. Sebastian forblev en rodløs fremmed og forlod på et tidspunkt igen Danmark med ukendt destination. Men han var jo også bare en lille, sort dreng, der blev købt for to dollars for at give en kendt journalist et sort scoop til hans avis. 

De to vilde i Carstensens Tivoli.

Sarah Eliza Allen var lige fyldt 15 år, og hele livet lå åbent for hende, og det var netop problemet, for hun var helt alene. Hun ville prøve at finde et bedre sted end sin fødeø, den hollandske tropeø Sankt Martin. Hun tog derfor med et skib og landede på den danske ø Sankt Croix, hvor hun opsøgte pastor Allen, der var præst i den dansk-tyske brødremenighed. Sarah var ikke bange for at arbejde, og efter nogle år som barnepige og vaskekone kom hun i huset hos Louisa Petrus, der var ud af en af byens kendte, sorte familier af Cornelius-slægten. Den nye tjenestepige blev hurtigt spottet ud af Louisas bror Henry, der havde en udpræget sans for unge kvinders ynder. Henry var en stor fyr med et velplejet overskæg, og da han øste al sin charme ud over Sarah, afstedkom det ni måneder efter, at Sarah den 3. august 1898 fødte sønnen Victor Waldemar Cornelins. 

Der var ikke ligefrem tale om, at de nybagte forældre skulle giftes, for Henry havde travlt mange andre steder i byen, men han fik dog Sarah installeret i et mindre træhus i Prindsens Gade nr. 56. Orkanen San Ciriaco rasede i 1899 i ikke mindre end 31 døgn og ødelagde hjemmet, så Sarah og Victor måtte flytte tilbage til svigerinden Louisas overfyldte hus. Efter at Sarah havde født en ny søn Frank med faderen Henry, blev det dog for meget for barnefaderen med al det skrål, så han flyttede hen til en ung gadehandlerske. Han aflagde dog stadig Sarah besøg og skænkede hende datteren Ingeborg. 

Børnene skulle stort set klare sig selv, og moderens tålmodighed var kort, og endnu kortere var afstanden til sømmet, hvor spanskrøret hang. Om hverdagen legede børnene tit på stranden i et lyst, vidunderligt frirum, og kun om søndagen fik de fjernet snavset fra den forgangne uge med skurebørsten, så de lignede nypudsede paradestøvler. I deres pæne søndagstøj gik de så op ad bakken til Nygade til brødremenighedens kirke Friedensberg. 

Medens Sarah sad i Friedensberg og sang med på salmerne, gik Victor og Frank i søndagsskole for at blive ledt ind på dydens rette vej. 

Søndagsskolen havde en gang om året en udflugt, der gik op til et af St. Croix’ smukke udsigtssteder, og her forvandlede de hvide damer sig til engle, for de proppede børnene med sandwichbrød med skinke og smør. Varm chokolade blev skænket op i et væk, og maverne blev fyldt til bristepunktet, så Victor måtte knibe sig i armen over al den overdådighed. Det måtte være himmerige på jord, men om mandagen vågnede de igen op på sivmåtten på gulvet til den klæbrige majsgrød. 

En dag skete der noget, idet en hvid mand, som kaldte sig skoleinspektør Rübner-Petersen, stod i hytten. Han opfordrede indtrængende mor Sarah til at sige ja til, at 7-årige Victor blev sendt til Danmark for at lære den danske kultur at kende og uddanne sig til skolelærer for derefter at vende tilbage til Vestindien og give kulturen videre til sine landsmænd. Lille Victor var specielt udvalgt, og det hele lød jo så kønt, der var bare den hage ved det, at det var løgn fra ende til anden. Den virkelige Rübner-Petersen var endda ikke på øerne på det tidspunkt. Sandheden var, at Victor skulle udstilles som et kulørt indslag for et dansk publikum, så de kunne se, hvilke undersåtter og kulturer danskerne havde trukket ind under Dannebrog.

Det var den myndige forfatterinde og admiralinde Emma Gad, der havde fået ideen til udstillingen, der skulle finde sted i løjtnant Carstensens Tivoli. Den stenrige grosserer Moses Melchior blev præsident for udstillingen, men Melchior overlod til sin forretningsfører Ford på St. Croix at sørge for de praktiske fornødenheder. Udstillingen skulle være en levende udstilling, og fru Gad forestillede sig nogle kurvemagere fra Vestindien. Der var dog det problem, at der ingen kurveflettere var tilbage på øerne, for de sløje tider gjorde, at der ikke var nogen, der havde råd til at købe kurveflet. På damperen i havnen lastedes udstillingsvarer som kokosnødder, søde kartofler, sukkerrør, rom og hatte, og nu manglede der bare en præsentabel sort familie. Der var faktisk fundet et kurvemagerpar, men i sidste øjeblik slog kvinden hælene i jorden og nægtede at gå om bord på damperen og lade sig udstille.

En sort mr. Smidt fra St. Croix var dog blevet overtalt til rejse over med sine tyve sorte grise, ti høns og to æsler, og så skulle han gå rundt ved pavillonen og en rigtig ”negerhytte”, men der manglede jo nogle kurvemagere eller nogle sorte børn. 

Melchior tripper rundt i sit kontor på Højbro Plads og beordrede, at Ford ufortrødent skulle sende to negerbørn, men han skulle nok gå lidt stille med dørene. Ford kikkede ud på stranden, hvor en flok sorte børn sprang rundt og legede, og lidt efter stod han i Sarahs hjem og overtalte den unge kvinde til at lade sin ældste søn rejse til Danmark. Kun for en stund, men til et bedre liv og til en chance, som kun var få sorte børn beskåret. 

En uge senere blev Victor vækket tidligt og blev skuret og skrubbet, selvom det ikke var søndag, og medens tårerne løb ned ad kinderne på moderen, blev Victor sat op i en vogn sammen med den fireårige Alberta, som Victor kendte fra børnenes leg i gaderne. Mødrene græd, og lille Alberta græd, men Victor havde ikke rigtig forstået, hvad der skulle ske, og han undrede sig over gråden. Børnenes fødeø forsvandt i det fjerne, og det blev sidste gang, de to børn så deres mor.

I København bredte lettelsen sig, for de sorte attraktioner var på vej, og de blev modtaget af Melchior selv og indlogeret hos en glarmesterfamilie. Næste dag fulgte glarmesterens halvvoksne datter de to børn til Tivoli, men inden de var kommet ret langt, stimlede folk sammen om dem. De mest nærgående slikkede på fingrene og kørte dem hen over Albertas kind for at se, om farven gik af ligesom i remsen om Den store Bastian.

Til sidst blev folks pågåenhed så slem, at den store pige måtte søge hjælp hos en politibetjent, der ledsagede dem hen til hovedindgangen til Tivoli. Børnene blev ført hen til den vestindiske pavillon med palmer, grise, høns og møbler i kolonistil. Her og kun her skulle de opholde sig og være synlige for havens gæster, der hurtigt flokkedes om børnene. Efter nogle timer søgte Victor hen til en grønlænderfamilie, der lavede husgeråd og tyggede sælskind, men et drag over nakken sendte drengen tilbage til de sørgeligt visne palmer.

Om aftenen blev de hentet af glarmesterens datter, og næste morgen eskorteret til Tivoli af en politibetjent. Victor og Alberta blev Tivolis store tilløbsstykke, men Victor hadede det og løb tit hen til den grønlandske afdeling. Det renderi måtte der gøres noget ved, så der blev fremskaffet et bur, som Victor og Alberta så måtte sidde i, og så kunne folk jo komme og kikke. Så gik rygterne, at det var to menneskeæderbørn, og at de var så farlige, at de måtte sættes i bur. Victor begyndte at reagere ved at spytte på folk og blev som et vildt dyr, når folk ville håndfodre ham med brødstumper og jordnødder. Kronprinseparret, den senere Frederik 8., kom også og besøgte børnene, og kun i sidste øjeblik undgik kronprinsessen en spytklat. Victor var begyndt at samle mundvand, men da hun hængte en sølvskinnende kæde med en guldmedalje om halsen på ham, sank han spyttet og sagde pænt tak.

Den kære admiralinde Emma Gad, der havde udtænkt hele arrangementet, solede sig i succesen, og hun kunne skrive videre på sin bog om takt og tone, hvor hun i forordet skrev: ”Kun een Hovedregel for alt menneskeligt Samkvem bliver aldrig forældet. Det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte”. Da Tivoli begyndte at pakke sammen for sæsonen, kom det store spørgsmål: "Hvad skal der ske med Victor og Alberta?”

Det ville jo være indlysende at sende dem tilbage til Vestindien, men da Ford havde lovet mødrene noget, som han ikke kunne holde, talte han imod at sende børnene hjem. I stedet blev de efter nogen betænkning optaget på Vajsenhusets skole for forældreløse børn. De blev samtidig indlogeret hos gammeljomfru Petersen på Frederiksberg, der i flere år havde haft børn i pleje fra Vajsenhuset, og hun havde i forvejen tre andre børn i sin varetægt. 

Hver morgen var et mareridt for de to sorte børn på vej til skolen. De danske børn råbte: ” hjem og vask jer, beskidte abekatte”, og fulgte hujende efter dem. Voksne anstillede sig bange og råbte højlydt på mor, når de nærmede sig. 

Vajsenhuset blev hurtigt et sikkert tilflugtssted, for lærerne var skytsengle, og de andre børn betragtede dem som deres brødre og søstre. I skolen klarede de sig godt, og skolevejen hjem var ikke den skærsild som udturen, for de store skolekammerater fulgte dem hjem, og der opstod ofte slagsmål med uddeling af blå øjne og blodtude. 

Moderen hjemme på øerne var bekymret, og først to år efter børnenes afrejse, kom hun i kontakt med grosserer Melchior, der kunne forsikre, at Victor var under god og samvittighedsfuld omsorg. Hos frøken Pedersen gik det dog ikke så godt, for de store plejebørn var rejst, og hun kunne ikke få pengene til at slå til. Det vintertøj børnene havde fået fra Vajsenhuset, havde hun pantsat, og ofte var hun ikke hjemme, når børnene kom fra skole, og så måtte de sidde på trappegangen og hundefryse. Mad fik de heller ikke meget af, måske en humpler rugbrød med fedt eller margarine, og de fik heller ikke madpakker med i skole. De andre børn i skolen tilbød dem noget af deres madpakker, men Victor var for stolt, medens lille Alberta med tak modtog de gaver, som kammeraterne tilbød. 

Frøken Petersen måtte opgive sin lejlighed og flyttede ind som logerende hushjælp hos sin niece, der var damefrisør, og som ikke kunne fordrage de to ”snottede, sorte unger”, der fremover måtte leve af de levninger, som frøken Pedersen bar ud i køkkenet. Det var det, der kaldtes en god og samvittighedsfuld omsorg, og som meddeltes Victors mor.

Hvordan gik det så senere i livet de to kannibaler i Tivoli? Alberta kom efter sin konfirmation ind på Kornprinsesse Louises Tjenestepigehjem på Frederiksberg. Hun røbede aldrig sine fremtidsplaner, for kun 15 år gammel døde hun af tuberkulose og blev begravet den 31. marts 1917, samme dag som Dansk Vestindien blev overdraget til USA. 

Victor Cornelins gik det betydelig bedre, og han døde først som en 87 år gammel mand og stadig boende i Danmark. Mod alle odds havde han uddannet sig til skolelærer og endte som en meget vellidt viceskoleinspektør på Nakskov Byskole. Samtidig var han en meget populær foredragsholder og var en stor musikalsk begavelse. Han blev så kendt, at han deltog i radioprogrammer, og der blev skrevet artikler om ham i bladene. Han blev dansk gift og fik to døtre, der kunne føre hans gener videre i Danmark. Først 27 år efter moderens død besøgte han De Vestindiske Øer og kunne dvæle ved hendes grav. Mange breve har krydset Atlanten i tidens løb, men næsten alle fra moderen, der aldrig glemte sin lille dreng.

Victor Cornelins blev heller ikke glemt, for hans portræt hænger på museet på Koldinghus i udstillingen ”Den danske Helt i 1000 år. Blandt Saxo, Tordenskjold, Peter Willemoes og Knud Rasmussen.” Blandt andet får han dette skudsmål: ”I begyndelsen af århundredet var et sort ansigt et overordentligt eksotisk indslag i gadebilledet. Lykkeligvis var Cornelins mand for at klare virakken. Han endte som en elsket og respekteret skoleinspektør i Nakskov for flere generationer af blåøjede unger og beviste over al måde, at han var værd at bemærke for andet og mere end sin hudfarve. Tusindvis af børn, der nu længe har været voksne, husker stadig den engagerede og anderledes lærer, der gjorde forskellen.” 

Slavernes efterkommere.

Mange hvide danskere opdager, at når de går ned i arkiverne, er de efterkommere af slaverne på de danske øer i Vestindien. Som et særsyn har danskerne i hele slavetiden ført nøje regnskab med slaverne, og det ligger i sirlige arkiver, der nu er tilgængelige på nettet. Derfor er det nemt for danskerne at spore sine aner, og ofte helt tilbage til den person, der blev fanget i Afrika og gjort til slave i Dansk Vestindien. 

Modsat USA, hvor man især før i tiden skjulte enhver farvet blodsdråbe, er danskerne stolte over at have slaveblod i årene, og de mødes herhjemme eller tager tilbage til øerne og møder de gamle slægtninge. Børn, børnebørn og tipoldebørn har skabt sig en ligeværdig plads i det danske samfund, og de har brudt den sociale arvs tungeste lænker og tilpasset sig det moderne samfund.

På min mødrene side ved jeg helt bestemt, at der ikke er slaveblod i årene, og med skam at melde er der nærmest noget plantageejerblod i form af den gode landfoged Fremming. Min fædrene side er der aldrig forsket i, men min farmor var ualmindelig mørkhudet, så måske er der en løs ende der, som kunne føre tilbage til Afrika. 

Kilde til disse tre skæbner:
Slavernes slægt. Alex Frank Larsen og DR.
 

Videre til Dansk Vestindien før og nu 6. del: St. Croix i vore dage.

Tilbage til forsiden